Актуално

Вторник, 31 Август 2021 11:57

Родителска среща

Уважаеми родители,

 

На 02.09. 2021 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за първи клас.
Разпределение на класовете по стаи:
1 "а" - 101; 1 "б" - 102; 1 "в" - 103; 1 "г" - 104; 1 "д" - 105.

 

 

На 09.09.2021г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за пети клас.
Разпределение на класовете по стаи:
5 "а" - 402; 5 "б" - 404; 5 "в" - 309; 5 "г" - 403; 5 "д" - 401.

СПИСЪК ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

 

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в
общинските училища на територията на община Варна

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

РАЗДЕЛ VI ЗАПИСВАНЕ

Чл. 22. Родителите/настойниците записват детето в училище, съобразно определените в Графика на дейностите срокове.

Чл. 23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

 

 

За периода 04 - 11.2020год. екипът на Сдружение „Милосърдие за теб“ оказа подкрепа на ръководството и педагозите от Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ в изпълнение на Програма на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение.
За поредна година бяха проведени редица срещи с педагозите и ръководството на училището, на които бяха заложени за изпълнение дейности по подкрепа на електронното обучение в периода от април 2020год. до края на учебната 2019/2020год.
Екипът на сдружението спомогна за обхващане на деца от етническите групи, живеещи на територията на кв.“Вл.Варненчик“ и успешното им записване в първи клас за учебната 2020/2021год. Отчита се отлична работа по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Работата на екипа на сдружението на терен, спомага за успешната комуникация между семействата на ученици от етнически групи и обучаващите ги педагози. За поредна година изградените доверителни връзки между ръководството на училището и екипа на сдружението, спомагат за повишаване доверието в образователната институция и утвърждаване уважението на голяма част на родителите към учителите, които полагат максимални усилия по подкрепа на уязвими ученици.
За настоящата учебна година са утвърдени съвместните дейности да продължат и да бъдат развивани в условия на бързопроменящата се среда поради COVID-19.
Благодарим на Силвия Бакалова и на членовете на Сдружение „Милосърдие за теб“ за всеотдайната работа и добрите партньорски отношения в полза на учениците на ОУ „Св. П. Евтимий“.

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19“.

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08,30 - 11.30 часа и 12.30 - 16.30 часа.

Уважаеми ученици и родители,
От 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. учениците от VI и VII клас ще учат от разстояние в електронна среда в създадените онлайн класни стаи.
Учениците от I до V клас ще се обучават присъствено.
Графикът на учебните часове за VI и VII клас е както следва:

График в ел.среда

Неделя, 13 Септември 2020 14:23

СТОЛОВО ХРАНЕНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Храненето на учениците ще започне от 21.09.2020г.

Купони ще се закупуват на 17.09. и 18.09.20г. от 7:30ч. до 8:30ч.

Допълнително ще съобщим за мястото, откъдето ще можете да закупите купоните.

Страница 3 от 10