Понеделник, 04 Юли 2022 11:20

Приемане на учениците, завършили основно образование през учебната 2021/2022 г.. по държавен план-прием в VIII клас на неспециализираните училища за учебната 2022/2023 г.

Във връзка с приемането на учениците, завършили основно образование през учебната 2021/2022 г.. по държавен план-прием в VIII клас на неспециализираните училища за учебната 2022/2023 г., Ви информираме следното:
І. Подаването на документите за участие в първи и трети етап на класиране, се извършва само по електронен път в електронната платформа: https://infopriem.mon.bg, като подаването на заявленията може да стане:
- самостоятелно от родителите от всяко електронно устройство от дома или друго място с достъп до интернет;
- чрез съдействието на училищата, в които учениците са завършили основно образование (VII клас);
- в училищата, в които ще се приемат документи за участие в класирането (училища — гнезда) - ОУ „Дoбри Чинтулов”, rp. Варна, ул. „Милосърдие” № 12

1. Подаването на заявление самостоятелно от родителите от всяко електронно устройство от дома или друго място с достъп до интернет.
Препоръчително е подаването на документите да се извърши самостоятелно от родителите от електронно устройство в дома или друго място с достъп до интернет, което дава възможност те да се подадат по всяко време на денонощието в посочения период. Самостоятелното подаване на заявление по интернет се извършва, както следва (при евентуална промяна на указанието от МОН, тя ще бъде публикувана в електронната платформа):
Стъпка 1: Преди да започне подаването на заявлението, е необходимо да е налична служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от националното външно оценяване (HBO), защото в нея има входящ номер и код за достъп до портала https://infopriem.mon.bg (тези данни са необходими за достъп до персоналния профил в портала на всеки ученик).
Стъпка 2: Влиза се в портала https://infopriem.mon.bg, след което се използват входящия номер и кода за достъп от служебната бележка.
Стъпка 3: Проверяват се личните данни, които се визуализират в частта „Основна
информация”. Ако се открият несъответствия учениците трябва да се свържат с директора на училището, където са завършили основно образование, и да го информират.
Стъпка 4: След активиране на възможността за въвеждане на заявление (за първи етап това ще е възможно в периода от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. вкл, а за трети етап от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. вкл.) ще може да се подаде заявление. За целта трябва да се използва страницата „Желания” и бутона „Въвеждане на желания” на съответната страница според текущия активен етап.

Първо трябва да се избере регионалното управление на образованието (PУO), в което ще се кандидатства. На първо място в списъка се визуализира областта, според това кое училище завършва ученикът. Има възможност да се подаде само по едно заявление във всяко отделно PУO. Да се има предвид, че след входиране на заявлението, няма да има възможност то да се коригира през портала. Корекции могат да се извършват само от PУO.
Няма ограничения относно броя на въвежданите желания, като системата следи да не се допускат дублирани паралелки.
Важно е да се знае, че алгоритъмът за класиране ще класира ученика на най-горното възможно желание (паралелка), за което му достига бал, и не е необходимо да се опитва да подрежда желанията по друг критерий, освен по личен избор.
Желанията се въвеждат директно чрез избор от падащо меню. Ако избраната паралелка е специалност от професия (професионална), то за нея се изисква медицинско свидетелство. Същото се прикачва чрез бутон „Прикачване на медицинско свидетелство (PDF)”, като системата изисква файлът да е във формат PDF и да не е по—голям от 2 MB (сканират се и двете страници на медицинското свидетелство). Едно медицинско свидетелство се отнася за неограничен брой избрани паралелки със специалност от професия (професионални) и поради това се прикачва еднократно.
Специфични изисквания:
- за специалностите „Корабоводене-морско” от професията „Корабоводител” и "Електрообзавеждане на кораби“ от професията „Електротехник” във Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец” - rp. Варна, трябва учениците да имат нормално цветоусещане съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица;
- за специалността „Очна оптика” в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий Ив. Менделеев” — rp. Варна се изисква нормален слух, зрение и цветоусещане съгласно Наредба № 23/15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Техник по очна оптика”.

 

След приключване на въвеждането на желанията, заявлението трябва да се подаде чрез бутон „Подаване“. Визуализира се бланка на „Декларация за съгласие“, в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, който дава съгласието си по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование относно заявените желания за класиране в посочените училища и съответните профили и специалности от професии за прием в VIII клас, както и телефон и/или e-mail за връзка.
След потвърждаване на заявлението системата генерира уникален номер и визуализира списък с въведените желания.
При повторно отваряне на страницата „Желания“ се визуализира списък с текущо подадените заявления, като има възможност за прикачване на медицинско свидетелство, въвеждане на ново заявление, но за друго PУO и отпечатване на текущо въведените заявления, но не и за промяна и/или корекция на желанията във вече въведеното и потвърдено заявление.
Ако е допусната грешка при подредбата на желанията трябва ученикът и родителите му да се обърнат към PУO. Това може да стане само в периода на подаване на заявленията, но не по-късно от 07.07.2022 г. — за първи етап и 27.07.2022 г. — за трети етап.

2. Подаване на заявление чрез съдействието на училищата, в които учениците са завършили основно образование (VII клас).
Учениците и родителите могат да подават документите за участие в класирането по електронен път и чрез училищата, в които са завършили основно образование (VII клас) през профила на ученика. 

3. Подаване на заявление в училищата, в които ще се приемат документа за участие в класирането (училища — гнезда).
Документи на ученици за участие в класиранията ще могат да се подават в  ОУ „Добри Чинтулов, rp. Варна, ул. „Милосърдие” № 12.

 

II. Oсновни изискванията, които трябва да спазват, при подаване на заявленията в училищата, в които ще се приемат документи за участие в класирането (училища — гнезда)

  • Учениците подават заявлението в училището заедно с родител, който трябва да представи документ за самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението.
  • При отсъствие на родител се изисква нотариално заверено пълномощно за лицето, което го представлява. Упълномощеното лице представя и документ за самоличност Копие от нотариално завереното пълномощно се прилага към заявлението.
  • Заявлението трябва да бъде попълнено четливо. Корекции се допускат само при крайна необходимост.
  • Заявлението  трябва    да   бъде    подписано    от    ученика    и   от    неговия родител/настойник, след вписване на името и фамилията.

При кандидатстване за специалност от професия се сканира и прикачва медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Заявления на ученици от други региони, както и заявления на ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, ще се приемат в СУ „Св. Климент Охридски”, гp. Варна.

Работното време на комисиите ще бъде от 09.00 часа до 17.30 часа.
Независимо от начина на кандидатстване, за всеки ученик се подава само едно заявление, като могат да се посочат всички желания.
За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.
Може да се кандидатства за всички регионални управления, като за всяко от тях да се подаде само едно заявление.