Архив

Четвъртък, 18 Септември 2014 16:37

Проект енергийна ефективност

ОУ “Св.Патриарх Евтимий” – Варна

гр.Варна (9023) ж.к.”Вл.Варненчик”  ул.”Димитър Дончев”  №  10

Директор – телефон/факс (052) 510-690  E-mailpatriarha @abv.bg 


Количествено - стойностна сметка

Ремонт на четири класни стаи на втори и трети етаж в сграда на
ОУ,,Свети Патриарх Евтимий"- Варна

 

Наименование-вид работа

Ед.мярка

Количество

Ед.цена

стойност

1.

Събаряне преградна стена от тухла

М2

37,40

 

 

2.

Затваряне врата 1,10/2,20 с 25см зид

М2

4,84

 

 

3.

Демонтаж на подиум

М2

8,60

 

 

4.

Демонтаж на стара дограма

М2

49,70

 

 

5.

Избиване на нова врата в зид

М2

4,84

 

 

6.

Демонтаж и монтаж на съществуваща дървена врата

М2

4,84

 

 

7.

Доставка и монтаж на 2 бр.ПВЦ дограма

М2

49,70

 

 

8.

Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски от алуминий с ширина 30 см

Л.м

21,60

 

 

9.

Преработка на ел.инсталация

Бр.

2

 

 

10.

Доставка и монтаж на нова преградна стена на скара-двустранна с изолация

М2

37,40

 

 

11.

Стъргане на подпухнали стени-частично

М2

140

 

 

12

Шпакловка /частично/

М2

140

 

 

13

Грунд по стени и тавани

М2

526

 

 

14

Боядисване

М2

526

 

 

15

Изработка и монтаж на подиум-дървен

Бр.

4

 

 

16.

Допълване на паркет / след демонтаж на подиум/

М2

24

 

 

17.

Вътрешна вароциментова мазилка

М2

21

 

 

18.

Пренос , товарене и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище

М3

3

 

 

 

 Евгени Гендов

                Директор

Четвъртък, 18 Септември 2014 16:10

Покана за участие в процедура

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ,,СВЕТИ ПAТРИАРХ ЕВТИМИЙ ” - ВАРНА 
 Варна 9023, ж.к.,,Владиславово”, ул.,,Димитър Дончев ”№ 10,
 www.patriarha.ida.bg , patriarha @abv.bg , 052 510692 , 052510690 

П О К А Н А

за участие в процедура по договаряне с предмет :
,,  Ремонт на четири класни стаи на втори и трети етаж в сградата  на ОУ  ,, Св. Патриарх Евтимий ”

ОУ „Свети Патриарх Евтимий”- гр. Варна

(наменование на учебното заведение)

 

ЗАПОВЕД

РД№ 07-610/ 09.12.2013 Г.

 

На основание чл. 14, ал. 3, т. 2 и  чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на покана с предмет на поръчката: „ Доставка на закуска и/или мляко/ млечнокисели продукти, и/или плод за децата от подготвителните групи и учениците от I - IV клас в ОУ"Св.Патриарх Евтимий".

2.Изисквания за изпълнението на поръчката: