Общи условия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


    Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“.
  Електронният прием за учебната 2024/2025 година ще стартира на 15.05.2023 година от 10:00ч. в електронната система и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.

Система от правила за електронен прием в Първи клас:
https://school.uslugi.io/documents/pravila.pdf

 

*НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ СЪС СТАТУТ „ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА“

 

Записване в първи клас в общинско училище на деца със статут „временна закрила“, които към момента не са записани в общинска детска градина или в подготвителна група в общинско училище, се извършва от Регионално управление на образованието – Варна на адрес ул. „Цар Симеон I“ №32.

 

ЗА ДЕЦА СЪС СТАТУТ „ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА“, КОИТО ВЕЧЕ СА ЗАПИСАНИ В ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ПОДАВА ПО ОБЩИЯ РЕД!

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“.
  Електронният прием за учебната 2023/2024 година ще стартира на 17.05.2023 година и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

 

* НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Приемът на деца, чуждестранни граждани – без ЕГН, само с ЛНЧ, се осъществява съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“. Заявления може да подадете единствено в сградата на Община Варна, ет. 11, стая 1111, в периодите, посочени в Графика на дейностите. За целта трябва да представите следните документи:
- документ за самоличност на детето;
- документ за самоличност на родителя;
    Регистрацията в системата ще се извършва от служител на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.

 

 

Линк към електронната система

Понеделник, 30 Май 2022 11:42

ПРИЕМ 1 КЛАС УЧЕБНА 2022/2023 година

ГРАФИК ДЕЙНОСТИ ПРИЕМ 1 КЛАС УЧЕБНА 2022/2023 година

 

Линк към електронната система

 

Електронната система за кандидатстване отваря на 30.05.2022г в 10:00ч. и затваря на 10.06.2022г. в 23:59ч.

 

РАЗДЕЛ IV

РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Чл. 9. Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища на територията на община Варна, се регистрират в електронната система.

Чл. 10. Стартът на регистрация на заявления е съгласно графика на дейностите по приема в първи клас, публикуван на специализирания сайт за прием.

Чл. 11. Заявителят – родител/настойник - има право да посочи 10 (десет) училища, подредени по ред на желанието.

Чл. 12. Заявителят регистрира заявлението и получава генериран от електронната система входящ номер:

а) или онлайн на сайта за прием;

б) или в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението - данните се въвеждат в електронната система от служител на училището, определен със заповед на директора. Служителят предоставя на заявителя генерирания входящ номер срещу подпис в заявлението.

Чл. 13. За деца, които не фигурират в Локална база данни "Население" (ЛБДН) на община Варна, и деца по чл. 7, ал. 2 заявление може да бъде регистрирано само в Община Варна, дирекция "Образование и младежки дейности", след представяне на необходимите документи, доказващи адресната регистрация и/или обстоятелствата по чл. 7, ал. 2.

Чл. 14. Заявителят носи отговорност за грешно или невярно подадена в заявлението информация.

Чл. 15. В срока за регистрация заявленията могат да бъдат редактирани, без да се губи полученият вече входящ номер. В класирането се участва с последния вариант на заявлението.

Чл. 16. Заявителят има възможност да преподрежда желанията си и/или да посочва нови, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията до затварянето на системата съгласно графика на дейностите.

Чл. 17. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

 

РАЗДЕЛ V

КЛАСИРАНЕ

Чл. 18. (1) Класирането се извършва в срокове, съгласно Графика на дейностите, определен от Община Варна и публикуван на сайта за прием.

(2) Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

(3) Децата се класират въз основа на съответствието към критериите по чл. 7 и чл. 8 от настоящата Система, като се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки.

(4) При брой кандидати с равен брой точки, надвишаващ броя на свободните места в училището, класирането се извършва на случаен принцип от Системата.

Чл. 19. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер в следващи класирания. Редакции на данните в заявлението могат да се правят до датата на затваряне на системата, съгласно графика на дейностите за всяко класиране.

Чл. 20. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, като в заявлението се вписват данните на децата-близнаци.

Чл. 21. Резултатите от всяко класиране е виден в профила на заявителя в електронната система. На електронните страници и информационните табла в училищата се публикува списък на класираните в съответното училище деца.

 

РАЗДЕЛ VI

ЗАПИСВАНЕ

Чл. 22. Родителите/настойниците записват детето в училище, съобразно определените в Графика на дейностите срокове.

Чл. 23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

 

При записването, на място в училище родителите попълват следното ЗАЯВЛЕНИЕ за избираем час.

Понеделник, 20 Април 2020 10:51

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС УЧЕБНА 2020/2021

Линк към официалния сайт на Община Варна, където ще бъдат публикувани всички нормативни документи, райони за обхват и графици за прием в първи клас учебна 2020/2021 година -  https://school.is-vn.bg/  

 

За родители - Често задавани въпроси и отговори

 

Заповед на директора за прием 2020/2021