Проекти

example poster React EU pages to jpg 0001

 
Изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

В Основно Училище «Свети Патриарх Евтимий» гр.Варна в началото на учебната 2023 / 2024 година бяха проведени обучения по:

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

Тренинги  - повишаване на социално-емоционалните умения в ученето с предоставяне на модели за поведение на учениците в условията на кризи, природни бедствия, пандемии, аварии и други които биха заплашили живота им.

 

Picture1

Picture2

Училище ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ гр. Варна ще кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, която съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт. В тази връзка предвиждаме да се сформират 6 групи.
Ръководителите на групи ще бъдат специалисти от самото училище и външни специалисти в направленията:
- Модул 1 „Изкуства“ – 1 вокална група и 2 танцови групи
- Модул 2 „Спорт“ – 1 група футбол и 2 групи баскетбол

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

 

 

лого                        комп                                    лого1

 

 

Уважаеми ученици и родители,
Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ – гр. Варна се включва в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
В изпълнение на Дейност 6 по проекта в училището се създават 3 групи за повишаване на дигиталната компетентност и уменията на учениците под формата на извънкласни дейности за учебната 2019/2020 г.:

1. Клуб „Приятели с компютрите“, с ръководител Дора Димитрова
2. Клуб „Дигитален свят“ с ръководител Мариана Маринова
3. Клуб „Млад графичен дизайнер“ с ръководител Атанаска Денелчева

Линк към сайта на проекта: https://oud.mon.bg/

лого3

Повече информация за проекта можете да намерите в следващия файл.

 

Петък, 27 Януари 2017 16:35

ТВОЯТ ЧАС


loglogo bg right

 

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

     

      Групи  по проект „Твоят час”

 

      Извънкласни  дейности по интереси

 

1.       Баскетбол

   Ръководител: Борис Александров Дудин

2.       Бистро кладенче

   Ръководител: Ирина Петрова Атанасова

3.       Ела какъвто си

   Ръководител: Кристина Радославова Радева

4.       Непресъхващо изворче

   Ръководител: Миглена Йорданова Савова

5.       Студио "Палитра"

    Ръководител: Маринела Милкова Георгиева

6.       Творчеството в моя живот

   Ръководител: Борислав Любенов Борисов

7.       ”АРТ работилничка”

   Ръководител: Веселина Йорданова Николова

8.       „Аз и светът”

   Ръководител: Рая Станчева Стоилова

9.       „В царството на природата“

   Ръководител: Красимира Драганова Панчева

10.   „Еко-раница“

   Ръководител: Десислава Тодорова Миливоева

11.   „Етнография”

   Ръководител: Марияна Янкова Димитрова

12.   „Интернет и мултимедийни технологии“

    Ръководител: Ивелина Стоянова Иванова

13.   „Млад математик“

   Ръководител: Мариана Маринова Димитрова

14.   „Млад родолюбец“

   Ръководител: Пламена Янакиева Маринова

15.   „Природознайко“

   Ръководител: Стефка Кръстева Колева

16.   „Приятели на природата“

   Ръководител: Даниела Кирова Анчева

17.   „Светът около мен“

   Ръководител: Невелина Димитрова Минчева

18.   „Учим и се забавляваме на немски език”

    Ръководител: Дарина Маринова Димитрова

19.   „Клуб млад спасител“

    Ръководител: Благойка Живкова Петкова

 

Извънкласни дейности  за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения

 

1.       Математика

         Ръководител: Анка Йорданова Сулова

2.       Ще успея

         Ръководител: Петя Иванова Стоянова

3.       “Лингвознайко“

         Ръководител: Даниела Радева Даскалова

4.       “Успех“

         Ръководител: Десислава Иванова Василева

5.       „Математиката лесна и интересна“

         Ръководител: Стоянка Радославова Станева

6.       „Аз ще стана многознайко“

         Ръководител: Николинка Апостолова Василева

7.       „Обичам да чета“

         Ръководител: Десислава Божидарова Георгиева


 

View the embedded image gallery online at:
https://www.patriarha.com/index.php/proekti#sigProId894797415d

18009847 1500076260034543 1850481602 n

18052855 1500076230034546 1796954866 n

18051946 1500076213367881 1769577348 n

18035625 1500076270034542 437772413 n

 18009952 1500076256701210 1055397563 n

Вторник, 15 Ноември 2016 15:12

Дейности по програма "Екоучилища"

След проведена ревизия,която обхващаше 2 години от работата по програма"Екоучилища" училището ни успешно защити приза "Зелен флаг"

 

 

Сертификат за работа по международен проект "Да намалим отпадаците" 

 

Сертификат за участие в мероприятия, посветени на опазването на околната среда

View the embedded image gallery online at:
https://www.patriarha.com/index.php/proekti#sigProId6e192d71e2

  

Петък, 04 Ноември 2016 13:52

ЕКОПАРЛАМЕНТ


Учители от ОУ "Св. Патриарх Евтимий" взеха участие в Националния ученически екопарламент състоял се на 20.10.2016 г.

View the embedded image gallery online at:
https://www.patriarha.com/index.php/proekti#sigProId144ef2bf51