Четвъртък, 16 Юни 2022 10:53

Класирани ученици първи клас учебна 2022/2023 година

I КЛАСИРАНЕ

 

РАЗДЕЛ V

КЛАСИРАНЕ

Чл. 18. (1) Класирането се извършва в срокове, съгласно Графика на дейностите, определен от Община Варна и публикуван на сайта за прием.

(2) Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

(3) Децата се класират въз основа на съответствието към критериите по чл. 7 и чл. 8 от настоящата Система, като се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки.

(4) При брой кандидати с равен брой точки, надвишаващ броя на свободните места в училището, класирането се извършва на случаен принцип от Системата.

Чл. 19. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер в следващи класирания. Редакции на данните в заявлението могат да се правят до датата на затваряне на системата, съгласно графика на дейностите за всяко класиране.

Чл. 20. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, като в заявлението се вписват данните на децата-близнаци.

Чл. 21. Резултатите от всяко класиране е виден в профила на заявителя в електронната система. На електронните страници и информационните табла в училищата се публикува списък на класираните в съответното училище деца.

РАЗДЕЛ VI ЗАПИСВАНЕ

Чл. 22. Родителите/настойниците записват детето в училище, съобразно определените в Графика на дейностите срокове.

Чл. 23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5. Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

 

Начална дата за записване 17 юни 2022 - От 9:00ч.

На тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети. 

Крайна дата за записване 21 юни 2022 - до 17:00ч.