Обществени поръчки

Понеделник, 12 Декември 2016 11:37

Доставка на закуски 2017

 Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - Варна за календарната 2017г.

docОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 97.5 KB

pdfЗАПОВЕД №07-243 от 1.12.2016г.242.93 KB

pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 2О, АЛ. 3 ОТ ЗОП346.12 KB

docxАДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ - образец 214.78 KB

docЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - образец 1050 KB

docДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки - образец 448.5 KB

docДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки - образец549.5 KB

docД Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец 770 KB

docxДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата - образец 614.42 KB

docxДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява68.37 KB

docxКРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ16.95 KB

docxОФЕРТА - образец 316.24 KB

docД О Г О В О Р /проект/ - образец 1187.5 KB

docСПИСЪК на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - образец 843 KB

docxСПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ Съдържащи се в офертата на участника - образец 114.48 KB

docТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - образец 947.5 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 Страница 2 от 2